Intensivering van werk gevolg van herverdeling taken

Toename werkintensivering in apothekersbranche en thuiszorg • 15 jan 2020

TNO heeft op verzoek van de WRR de intensivering van werk in Nederlandse sectoren onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat werk voor een aantal, nader onderzochte, beroepsgroepen intensiever is geworden. Apothekersassistenten en verzorgenden in de thuissector ervaren een intensivering van werk door een toename van taakeisen als gevolg van herverdeling van taken. Voor de gemiddelde Nederlandse werknemer echter zijn de indicatoren voor intensivering van werk al jaren stabiel.

Intensivering van werk

Intensivering van werk heeft te maken met een toename van eisen in het werk. Dit kan te maken hebben met sneller moeten werken, met strakkere deadlines, maar ook met het doen van meerdere taken tegelijkertijd en met minder beschikbare ‘loze’ tijd. Als eisen in het werk toenemen in combinatie met een afname van regelmogelijkheden is de impact van intensivering groter.

Nader onderzoek sub-sectoren

De apothekersbranche, de thuiszorg, de ingenieurs en de post- en pakketbezorgers en starters op de arbeidsmarkt, zijn in dit onderzoek nader onderzocht. Dit gebeurde door uitgebreide documentenstudie naast uitsplitsing en trendanalyse in deze sectoren op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van de afgelopen jaren.

Toename intensivering in apothekersbranche en thuiszorg

Het onderzoek wees uit dat apothekersassistenten qua intensivering van werk de afgelopen jaren op een vergelijkbaar niveau uitkwamen als apothekers. De assistenten beschikken echter over veel minder regelruimte. Door de gestegen eisen in het werk in combinatie met de geringere regelmogelijkheden lopen de apothekersassistenten meer gezondheidsrisico’s dan in het verleden en ook meer gezondheidsrisico’s dan de apothekers.

Culemborg; 24-10-2012 Apotheek de Fonteijn is een van de twee apotheken in de stad Culemborg

Foto William Hoogteyling

Verzorgend personeel in de thuiszorg heeft te maken met toenemende taakeisen zoals een toename van de mentale belasting in het werk en meer overwerk en ervaart daarnaast minder autonomie in het werk dan verpleegkundigen. Hun gezondheidsrisico is door de intensivering en de geringere autonomie toegenomen. Dit risico is groter dan voor verpleegkundigen. Toch is ook voor verpleegkundigen sprake van intensivering door hogere kwantitatieve taakeisen (dat wil zeggen een grotere hoeveelheid werk). Verpleegkundigen hebben wel meer autonomie dan verzorgenden.

Bij de overige onderzochte sectoren (post- en pakketverzorging, ingenieursberoepen en starters op de arbeidsmarkt) was van intensivering van werk geen sprake.

Herverdeling taken

In de beroepsgroepen waarin sprake bleek van intensivering is zichtbaar dat werkdrukrisico’s ongelijk verdeeld worden. Met de herverdeling van taken tussen beroepsgroepen stijgen diverse taakeisen in een aantal beroepen. Dit gaat ook vaak gepaard met een afname van autonomie, en meestal bij de lager opgeleiden in deze sectoren.

Aanpak

Het TNO-rapport geeft ook een aantal invalshoeken om werkintensivering aan te pakken:

– Vergroten van regelmogelijkheden voor de persoon zelf (vaardigheden, zelfmanagement en “job crafting”)

– Vergroten van regelmogelijkheden op het niveau van de baan (beslissingsvrijheid (‘job control’) zoals autonomie)

– Vergroten van regelmogelijkheden in arbeidsvoorwaarden (rustperiodes, hersteltijd en werk-thuisbalans)

– Vergroten van regelmogelijkheden in organisatiebeleid (participatief klimaat)

– Vergroten van regelmogelijkheden op organisatieniveau (herontwerp)

– Aanpak op het niveau van overheidsbeleid en sociale partners.

Dit bericht vond ik de moeite waard om te delen.

Groet,

Ellen Kruize

Bron: TNO Optima Farma

Advertentie